Bezoekersreglement

Definities en algemene bepalingen.

 • Stichting: Stichting Oud Nijkerk.
 • Bestuur: het bestuur van de stichting.
 • Medewerkers: alle personen die namens het bestuur werkzaam zijn in het museum.
 • Museum: het geheel van ruimten dat onder de rechts- en/of beheersbevoegdheid van de stichting valt, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, het museumterrein, tentoonstellingsruimten, kantoor- en vergaderruimten, depot, werkplaats en overige buitenruimte(s).
 • Bezoeker: iedereen die op welke wijze dan ook, al dan niet in school-of groepsverband of anderszins tijdens reguliere openingstijden of op afspraak het museum betreedt met als doel het museum in het algemeen te bezoeken, een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen.
 • De bezoekersvoorwaarden gelden voor iedereen die het museum betreedt.
 • Deze bezoekersvoorwaarden worden vermeld op de website van het museum. Een exemplaar van de bezoekersvoorwaarden ligt voor de bezoeker ter inzage bij de welkomstbalie.

Toegangsprijzen, restituties en aanbiedingen.

 • De toegangsprijzen zijn vermeld op de website en in het museum zichtbaar opgehangen.
 • De bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding indien de bezoeker na betaling daarvan geen of niet tijdig gebruik maakt. Het museum restitueert de door de bezoeker betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex wegens calamiteit voortijdig dient te verlaten en er geen sprake is van overmacht.
 • Alle door het museum gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en bedoeld ter informatie. De prijzen, vermeld in een door beide partijen gesloten overeenkomst, zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
 • De medewerkers kunnen de toegang tot het museum aan de bezoeker ontzeggen, wanneer blijkt dat het toegangsbewijs niet rechtmatig is verkregen of als sprake is van vervalsing.

Verblijf in het museum

 • De bezoeker van het museum heeft het recht om aan de aanwezige medewerk(st)er(s) vragen te stellen over de tentoongestelde collectie, door het museum uitgebrachte publicaties, in de verkoop zijnde artikelen en andere zaken het museum betreffende. De medewerk(st)er zal de vragen zo goed mogelijk beantwoorden. De bezoeker heeft – binnen grenzen van redelijkheid – ook het recht gebruik te maken van de in het museum aanwezige toiletten.
 • Het verblijf van de bezoeker in het museum is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Gedurende het verblijf in het museum dient de bezoeker zich te houden aan de in dit hoofdstuk gemelde regels voor het verblijf in het museum en zich fatsoenlijk te gedragen jegens zowel de medewerkers als de overige bezoekers van het museum, alsmede respectvol om te gaan met de museale collectie. De bezoeker is tevens verplicht aanwijzingen en instructies van de medewerkers direct op te volgen. Dit geldt ook voor de instructie en maatregelen betreffende de bestrijding van de corona pandemie. Indien de bezoeker naar het oordeel van de medewerkers op welke wijze dan ook in strijd met deze fatsoensnormen of aanwijzingen of instructies van de medewerkers handelt, dan kan de bezoeker de verdere toegang tot het museum worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van welke aard dan ook.
 • Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen dienen erop toe te zien dat tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en/of andere begeleiders van groepen zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen begeleide leerlingen en/of groepsleden. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen en/of leraren en andere begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de betreffende door hen meegebrachte minderjarige kinderen en/of groepsleden.
 • Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museum: a) aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden dan wel kosteloos te verschaffen; b) andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten langdurig te belemmeren; c) andere bezoekers te hinderen zoals bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; d) (huis)dieren mee te nemen met uitzondering van blindengeleidehonden; e) te roken; f) etenswaren, consumpties of verdovende middelen mee te nemen; g) naar het oordeel van het museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen. De medewerkers kunnen inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.
 • Het is de bezoeker verboden zonder voorafgaande toestemming door het bestuur in het museum gemaakte foto-, video-en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze en door middel van welk medium dan ook, zoals elektronische media.
 • Indien de stichting foto-en/of filmopnamen wil maken van het museum voor publicitair gebruik en die opnamen van dien aard zijn dat daarbij ook bezoekers herkenbaar en prominent in beeld komen, dan zal de stichting, indien en voor zover de wettelijke regels daartoe aanleiding geven, zich inspannen om de geportretteerden op te sporen, teneinde van hen te vernemen of tegen dat gebruik bezwaar bestaat. Indien een dergelijk bezwaar gegrond is en een wettelijk recht op verzet daartegen oplevert, zal de stichting de betreffende foto-en/of filmopnamen verwijderen, zonder enige verplichting van het museum tot vergoeding van enige schade.
 • In geval van diefstal, vernieling of overlast door de bezoeker, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de gedragingen genoemd in artikel 3.4, zal de stichting de bezoeker aansprakelijk stellen voor eventuele schade en wanneer zij daartoe aanleiding ziet aangifte doen bij politie en justitie. Daarnaast kan het bestuur de bezoeker waarvan vaststaat dat hij een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd of die zich naar het oordeel van de stichting ernstig in strijd met de fatsoensnormen, de huisregels en/of deze bezoekersvoorwaarden heeft gedragen de toegang tot het museum voor een nader door het bestuur te bepalen periode ontzeggen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om het signalement van een bezoeker die een voorwerp van het museum heeft beschadigd door te geven aan een ander museum en/of politie of justitie. Met het betreden van het museum geeft de bezoeker voor dat doel toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken.
 • Indien de bezoeker schade toebrengt aan een voorwerp van het museum behoudt het bestuur zich het recht voor om alle restauratie- en reparatiekosten te verhalen op de bezoeker, onverminderd het recht van de stichting op volledige schadevergoeding.
 • Indien schade uit welke hoofde dan ook wordt veroorzaakt door een minderjarige bezoeker en/of door een lid van een groep bezoekers, dan zijn naast de betreffende bezoeker, de ouders, begeleiders en/of de organisatie die een groepsbezoek hebben geboekt jegens het museum hoofdelijk gehouden de door de minderjarige bezoeker(s) en/of het groepslid c.q. de groepsleden veroorzaakte schade te vergoeden.

Klachten

 • Klachten die verband houden met een bezoek aan het museum dienen binnen 8 werkdagen na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden niet door het bestuur in behandeling genomen, tenzij overmacht kan worden aangetoond. Het bestuur onderzoekt de klacht en beantwoordt deze in beginsel schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek binnen deze termijn nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.
 • Klachten met betrekking tot de volgende (categorieën van) omstandigheden worden door het bestuur niet in behandeling genomen: a) klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de collectie van het museum, ook als het de vaste collectie betreft; b) klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, zoals bij voorbeeld de gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen, maatregelen vanwege een pandemie als corona en dergelijke; c) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak die op welke wijze dan ook is veroorzaakt door andere bezoekers zoals bij voorbeeld geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal, molest en dergelijke; d) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden zoals bijvoorbeeld een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes in het museum en dergelijke; e) klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.
 • Bij klachten, hierboven genoemd onder c en e, heeft de bezoeker wel het recht om aan een medewerk(st)er van het museum te vragen of er aan het ongemak of de overlast iets kan worden gedaan. Het antwoord van de medewerk(st)er is echter bindend.

Aansprakelijkheid

 • Indien een bezoeker bij zijn bezoek aan het museum om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld door vallen of stoten, lichamelijk letsel of erger oploopt en/of schade of vermissing aan zaken ontstaat, sluit de stichting om deze reden aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de aansprakelijkheid, het voorgaande meegewogen, voor de betreffende schade aan haar is toe te rekenen en indien en voor zover zij hiervoor verzekerd is. De aansprakelijkheid voor schade is dan gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • Aansprakelijkheid van de stichting voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst of loon en gemiste besparingen, is altijd uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van de stichting wordt onder meer uitgesloten voor schade ten gevolge van handelen van derden (bezoekers) en voor schade ontstaan ten gevolge van eigen schuld, zoals door het niet (tijdig) opvolgen van instructies van personeel van het museum;
 • Voor schade veroorzaakt aan voertuigen geparkeerd voor, naast, achter of bij het museum is de stichting nimmer aansprakelijk, tenzij deze schade is veroorzaakt door de medewerkers van het museum zelf en het museum c.q. haar medewerker daaraan schuld heeft.
 • De stichting is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht van de stichting. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de stichting onafhankelijke omstandigheid, die toegang tot het museum, tentoonstellingen en/of nakoming van een overeenkomst, tijdelijk en/of blijvend verhindert, zoals oproer en rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, weersomstandigheden, brand-, stroom- en andere ernstige storingen en/of om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer.

Gevonden voorwerpen

 • Door de bezoeker in het museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de dienstdoende medewerkers.
 • In geval de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keus zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Toepasselijkheid van overige voorwaarden

 • De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de stichting.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op de overeenkomst(en) met de stichting en de bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die uit de bezoekersovereenkomst tussen de bezoeker en de stichting voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Overige bepalingen

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor deze bezoekersvoorwaarden te wijzigen.
 • Mocht komen vast te staan dat een van de hierboven genoemde bepalingen nietig is, tast die nietigheid de geldigheid van de overige in deze bezoekersvoorwaarden genoemde bepalingen niet aan.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Oud Nijkerk op 4 september 2012 en herzien op 20 april 2021.

Terug naar museumbezoek.